Untitled Document

Liczba miejsc na pierwszym roku na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2023/2024.


Warunki przyjęć na studia pierwszego stopnia (inżynierskie i licencjackie)


Warunki przyjęć na studia drugiego stopnia (magisterskie)


Warunki przyjęć na studia pomostowe, na kierunek pielęgniarstwoWarunki przyjęć na jednolite studia magisterskieWarunki i tryb przyjmowania na studia cudzoziemców - Zarządzenie nr 80/2016


Uchwała Nr 42/2022/2023

Senatu Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie z dnia 19 maja 2023 roku w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie w roku akademickim 2024/2025Uchwała nr 37/2019/2020

Senatu PWSZ w Nysie z dnia 22 maja 2020 r.

w sprawie określenia zasad
przyjmowania na studia pierwszego stopnia w PWSZ w Nysie
laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego
na lata od 2020/2021 do 2025/2026Uchwała nr 43/2022/2023

Senatu PANS w Nysie z dnia 19 maja 2023 r.

w sprawie określenia zasad
przyjmowania na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie w PANS w Nysie
laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego
na lata od 2026/2027 do 2029/2030Rektor PANS w Nysie ogłasza raz w roku w terminie do 30 kwietnia wykaz kierunków, w ramach których przeprowadzona może zostać procedura potwierdzania efektów uczenia się oraz terminy, w których należy składać wnioski o przeprowadzenie procedury.

Listę przedmiotów/modułów w ramach danego kierunku kształcenia objętego procedurą potwierdzania efektów uczenia się, przygotowuje dziekan wydziału, w którym prowadzony jest ten kierunek i ogłasza na stronie internetowej Uczelni.

Weryfikacja efektów uczenia się jest dokonywana w oparciu o efekty uczenia się określone w programie studiów dla danego kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia.

W wyniku potwierdzania efektów uczenia się można zaliczyć kandydatowi na studia nie więcej niż 50% punktów ECTS przypisanych do zajęć objętych programem studiów.

Uzyskanie potwierdzenia efektów uczenia się nie jest równoznaczne z przyjęciem na studia w Uczelni. Liczba studentów na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia, którzy mogą zostać przyjęci na studia na podstawie najlepszych wyników uzyskanych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, nie może być większa niż 20% ogólnej liczby studentów na tym kierunku, poziomie i profilu kształcenia.

Potwierdzanie efektów uczenia się jest płatną usługą edukacyjną.

Wniosek o przeprowadzenie postępowania potwierdzającego efekty uczenia się osoba zainteresowana składa w dziekanacie odpowiednim dla danego kierunku studiów załączając jednocześnie dokumenty potwierdzające jej uprawnienia do ubiegania się o przeprowadzenie tego postępowania wraz z dowodem uiszczonej opłaty za przeprowadzenie postępowania.

Weryfikacji efektów uczenia się dokonują w Uczelni Wydziałowe komisje ds. weryfikacji efektów uczenia się.

Decyzje w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się podejmuje Rektor na podstawie rekomendacji Wydziałowych Komisji ds. weryfikacji efektów uczenia się.#profesjonaliści #zawodowcy

www.pans.nysa.pl