Komplet dokumentów należy dostarczyć w białej teczce.
Oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości bądź dyplom i suplement proszę zabrać do wglądu.

Komplet dokumentów można złożyć osobiście w budynku A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210
lub wysłać pocztą na adres: PANS w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa.


Wymagane dokumenty od kandydatów na studia pierwszego stopnia

 1. poświadczona przez PANS w Nysie kopia świadectwa dojrzałości lub odpisu świadectwa dojrzałości wystawionego przez szkołę (stara matura) bądź Okręgową Komisję Egzaminacyjną (nowa matura), a w przypadku kandydatów z maturą uzyskaną poza granicami Polski, zalegalizowane lub opatrzone apostille świadectwo uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia w państwie, w którego systemie działała instytucja wydająca świadectwo, uznane za równoważne polskiemu świadectwu dojrzałości, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą, albo uznane, na podstawie umowy międzynarodowej, za równoważne odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości lub za uprawniające do podjęcia takich studiów w Rzeczypospolitej Polskiej. Świadectwo wydane poza granicami Polski musi być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego, z wyjątkiem kandydatów legitymujących się dyplomem Matury Międzynarodowej oraz Matury Europejskiej.
 2. formularz rekrutacyjny kandydata,
 3. zaświadczenie lekarskie zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi (dla kierunków: Dietetyka, Kosmetologia, Informatyka, Pielęgniarstwo, Ratownictwo medyczne, Psychofizyczne kształtowanie człowieka, wymagane jest zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, dla pozostałych kierunków zaświadczenie nie jest wymagane; skierowanie na badania jest dostępne w Sekretariacie Rekrutacji, skierowanie możemy wysłać pocztą lub skan e-mailem na prośbę kandydata wysłaną na e-maila rekrutacja@pans.nysa.pl , wzór skierowania),
 4. dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
 5. w przypadku finalistów olimpiad oryginał dokumentu potwierdzającego udział w finale olimpiady stopnia centralnego,
 6. w przypadku kandydatów kończących zagraniczne szkoły średnie lub legitymujących się dyplomem Matury Międzynarodowej lub Matury Europejskiej (ze względu na późniejszy termin wydawania świadectw), kandydat może złożyć stosowne zaświadczenie dotyczące świadectwa dojrzałości.

Wymagane dokumenty dla kandydatów na kierunek pielęgniarstwo - studia pomostowe

 1. poświadczona przez PANS w Nysie kopia świadectwa dojrzałości lub odpisu świadectwa dojrzałości wystawionego przez szkołę,
 2. świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 3. oryginały dokumentów potwierdzających uprawnienia do wykonywania zawodu pielęgniarki:
  • świadectwo dojrzałości liceum medycznego, świadectwo ukończenia liceum medycznego lub dyplom ukończenia liceum medycznego (w przypadku kandydatów na kierunek pielęgniarstwo - studia pomostowe TYP AB),
  • dyplom ukończenia medycznego studium zawodowego o 2-letnim okresie nauczania (w przypadku kandydatów na kierunek pielęgniarstwo - studia pomostowe TYP C),
  • dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej o 2,5-letnim okresie nauczania (w przypadku kandydatów na kierunek pielęgniarstwo - studia pomostowe TYP D),
  • dyplom ukończenia medycznego studium zawodowego o 3-letnim okresie nauczania (w przypadku kandydatów na kierunek pielęgniarstwo - studia pomostowe TYP E);
 4. świadectwa pracy na stanowisku pielęgniarki ze wskazaniem okresu zatrudnienia oraz miejsca zatrudnienia (rodzaj placówki medycznej, oddział szpitalny) - kopie z potwierdzeniem zgodności z oryginałem,
 5. zaświadczenia, certyfikaty potwierdzające ukończenie specjalizacji, kursu kwalifikacyjnego zakresu pielęgniarstwa - kopie z potwierdzeniem zgodności z oryginałem,
 6. formularz rekrutacyjny kandydata,
 7. zaświadczenie lekarskie zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi, (skierowanie na badania jest dostępne w Sekretariacie Rekrutacji, skierowanie możemy wysłać pocztą lub skan e-mailem na prośbę kandydata wysłaną na e-maila rekrutacja@pans.nysa.pl , wzór skierowania),
 8. dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej,

Wymagane dokumenty od kandydatów na studia drugiego stopnia na kierunek pielęgniarstwo

 1. poświadczona przez PANS w Nysie kopia dyplomu lub odpisu dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo,
 2. zaświadczenie o średniej ocen uzyskanych w ciągu całego toku studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo (do drugiego miejsca po przecinku łącznie z zajęciami praktycznymi i praktykami zawodowymi) z wyjątkiem oceny z egzaminu dyplomowego, wydane przez uczelnię na której kandydat uzyskał tytuł licencjat pielęgniarstwa,
 3. zaświadczenie o ocenie z egzaminu dyplomowego wydane przez uczelnię, na której kandydat uzyskał tytuł licencjat pielęgniarstwa,
 4. kserokopię suplementu potwierdzoną za zgodność z oryginałem lub wypis z indeksu,
 5. formularz rekrutacyjny kandydata,
 6. zaświadczenie lekarskie zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi, (skierowanie na badania jest dostępne w Sekretariacie Rekrutacji, skierowanie możemy wysłać pocztą lub skan e-mailem na prośbę kandydata wysłaną na e-maila rekrutacja@pans.nysa.pl , wzór skierowania),
 7. dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej,

Wymagane dokumenty od kandydatów na studia drugiego stopnia na kierunek architektura

 1. oryginał lub poświadczoną przez PANS w Nysie kopię dyplomu lub odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera architekta,
 2. suplement do dyplomu lub zaświadczenie o średniej ocen uzyskanych w ciągu całego toku studiów, wydane przez uczelnię, na której kandydat ukończył studia,
 3. formularz rekrutacyjny kandydata,
 4. dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej,

Wymagane dokumenty od kandydatów na studia drugiego stopnia na kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne

 1. oryginał lub poświadczoną przez PANS w Nysie kopię dyplomu lub odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
 2. suplement do dyplomu lub zaświadczenie o średniej ocen uzyskanych w ciągu całego toku studiów, wydane przez uczelnię, na której kandydat ukończył studia,
 3. formularz rekrutacyjny kandydata,
 4. dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej,

Wymagane dokumenty od kandydatów na studia drugiego stopnia na kierunek dietetyka

 1. oryginał lub poświadczona przez PANS w Nysie kopia dyplomu lub odpisu dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia kierunków: dietetyka, zdrowie publiczne (specjalność dietetyka), żywienie człowieka, żywienie człowieka i ocena żywności, żywienie człowieka i dietetyka, technologia żywności i żywienia lub kierunków pokrewnych,
 2. suplement do dyplomu lub zaświadczenie o średniej ocen uzyskanych w ciągu całego toku studiów, wydane przez uczelnię, na której kandydat ukończył studia,
 3. formularz rekrutacyjny kandydata,
 4. zaświadczenie lekarskie zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi,
 5. dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej,

Wymagane dokumenty od kandydatów na studia drugiego stopnia na kierunek finanse i rachunkowość

 1. oryginał lub poświadczona przez PANS w Nysie kopia dyplomu lub odpisu dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich kierunków: finanse i rachunkowość, finanse i bankowość, ekonomia lub kierunków pokrewnych,
 2. suplement do dyplomu lub zaświadczenie o średniej ocen uzyskanych w ciągu całego toku studiów, wydane przez uczelnię, na której kandydat ukończył studia,
 3. formularz rekrutacyjny kandydata,
 4. dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

Wymagane dokumenty od kandydatów na studia drugiego stopnia na kierunek jazz i muzyka estradowa

 1. oryginał lub poświadczoną przez PANS w Nysie kopię dyplomu lub odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w zakresie sztuk muzycznych,
 2. suplement do dyplomu lub zaświadczenie o średniej ocen uzyskanych w ciągu całego toku studiów, wydane przez uczelnię, na której kandydat ukończył studia,
 3. formularz rekrutacyjny kandydata,
 4. dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

Wymagane dokumenty od kandydatów na studia drugiego stopnia na kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji

 1. oryginał lub poświadczoną przez PANS w Nysie kopię dyplomu lub odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich kierunków technicznych,
 2. suplement do dyplomu lub zaświadczenie o średniej ocen uzyskanych w ciągu całego toku studiów, wydane przez uczelnię, na której kandydat ukończył studia,
 3. formularz rekrutacyjny kandydata,
 4. dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej.#profesjonaliści #zawodowcy

www.pans.nysa.pl