Administracja

SPECJALNOŚCI:

 • administracja celno-skarbowa
 • administracja publiczna
 • polityka społeczna

FORMA STUDIÓW:

 • stacjonarne (dzienne)
 • stacjonarne (weekendowe) z realizacją zajęć kontaktowych w weekendy, wykłady w trybie on-line w dni powszednie w godzinach wieczornych
 • niestacjonarne (zaoczne)

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY:
licencjat

CZAS TRWANIA STUDIÓW:
6 semestrów (3 lata)

WYBRANE PRZEDMIOTY:
Przedmioty kształcenia ogólnego:

 • filozofia
 • technologie informacyjne

Przedmioty podstawowe:

 • organizacja i zarządzanie w administracji
 • nauki o polityce

Przedmioty kierunkowe:

 • komunikacja publiczna i tworzenie wizerunku w administracji
 • podstawy finansów publicznych

Na specjalizacji administracja publiczna:

 • struktura i zadania administracji rządowej
 • kultura organizacyjna w administracji publicznej

Na specjalizacji polityka społeczna:

 • podstawy prawa rodzinnego i opiekuńczego
 • instytucje pomocy społecznej w Polsce

PRAKTYKI:
łącznie 6 miesięcy praktyk (na I, II i III roku studiów po 2 miesiące) w instytucjach administracji publicznej oraz innych jednostkach, w komórkach zajmujących się zarządzaniem

*po uzyskaniu zgody MNiSW


SPECJALNOŚĆ

 • administracja samorządowa
 • administracja sądów powszechnych
 • krajowa administracja skarbowa

FORMA STUDIÓW

 • stacjonarne (dzienne)
 • stacjonarne (weekendowe) z realizacją zajęć kontaktowych w weekendy, wykłady w trybie on-line w dni powszednie w godzinach wieczornych
 • niestacjonarne (zaoczne)

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY
magister

CZAS TRWANIA STUDIÓW
4 semestry (2 lata)

 • praca w instytucjach i organizacjach rządowych, samorządowych, pozarządowych
 • zatrudnienie w strukturach administracyjnych przedsiębiorstw Skarbu Państwa
 • zatrudnienie w działach administracyjnych zakładów i placówek użyteczności publicznej
 • obsługa administracyjna firm podmiotów prywatnych
 • praca w urzędach instytucji wymiaru sprawiedliwości, w kancelariach adwokackich, prawniczych, notarialnych
 • praca w organach prewencji i ścigania przestępstw skarbowo-celnych, w wywiadowni gospodarczej
 • kontynuacja studiów na poziomie magisterskim w kraju lub za granicą

Przygotowujemy studentów w sposób praktyczny do pracy w różnych jednostkach administracji publicznej. Korzystamy z doświadczeń praktyków – pracowników administracji oraz odbywamy część zajęć w miejscach pracy – urzędzie gminy, starostwie powiatowym, ośrodku pomocy społecznej.

dr hab. inż. Marek Zbigniew Kulisz, prof. ucz.
Dziekan Wydziału Nauk Społecznych

Opis kierunku

Oferta edukacyjna skierowana jest do wszystkich osób, które interesują się problematyką szeroko pojętej administracji i pragną w przyszłości zajmować się zarządzaniem zawodowo. Studiować mogą również wszyscy inni, którzy jeszcze wahają się nad wyborem swojej drogi życiowej i nie podjęli ostatecznej decyzji o wyborze kierunku studiów. Zdobyta wiedza jest interdyscyplinarna i pozwala na uzyskanie kompetencji z wielu dziedzin nauki i praktyki funkcjonowania współczesnego państwa, w tym szczególnie wiedzy o organizacji współczesnego świata oraz o budowie i działaniu systemu administracji RP.

JAK UCZYMY?
Zajęcia prowadzą doświadczeni specjaliści z renomowanych ośrodków akademickich. Uczymy nie tylko teorii, lecz głównie umiejętności jej wykorzystania w praktyce – co powoduje, że nasi absolwenci mogą bezpośrednio po zakończeniu nauki podjąć pierwszą pracę w wyuczonej specjalności. Zajęcia prowadzone są przy wykorzystaniu metod i narzędzi stosowanych przez osoby pracujące w administracji.

CZEGO UCZYMY?
Po zdobyciu na pierwszym roku niezbędnej i podstawowej wiedzy ogólnej z zakresu struktury i zadań administracji państwa oraz różnych systemów zarządzania, student ma możliwość wyboru jednej z oferowanych specjalności:

 • Administracja publiczna – przygotowuje absolwentów do pracy w instytucjach i jednostkach administracji publicznej,
 • Polityka społeczna – przygotowanie absolwentów do pracy w instytucjach zajmujących się pomocą społeczną, w tym szczególności w Ośrodkach Pomocy Społecznej oraz Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie.
 • Administracja celno-skarbowa – przygotowuje absolwentów do pracy w strukturach Krajowej Administracji Skarbowej, w tym służby celno-skarbowej.

NIECH INNI CI ZAZDROSZCZĄ
Jak przystało na wyższą Uczelnię zawodową, w celu poszerzenia oferty edukacyjnej o doświadczenie praktyczne, Wydział Nauk o Bezpieczeństwie nawiązał współpracę z Urzędem Miejskim w Nysie, Starostwem Powiatowym w Nysie, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nysie, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie. Współpraca ta polega m.in. na:

 • prowadzeniu zajęć dydaktycznych przez pracowników w zakresie praktycznych aspektów działalności urzędów i jego jednostek, wykorzystaniu bazy materiałowej oraz wyposażenia technicznego w procesie nauczania,
 • współpracy w zakresie realizacji ćwiczeń praktycznych,
 • organizacji wizyt studyjnych.

WEJDŹ NA WYŻSZY POZIOM

 • Jednostka Związku Strzeleckiego „Strzelec” – rozwijanie wartości patriotycznych oraz wiedzy z zakresu bezpieczeństwa militarnego i podnoszenie sprawności fizycznej,
 • Studenckie Koło Naukowe BWN – współpraca z Policją, Strażą Pożarną, Strażą Miejską, Wojskiem Polskim i innymi instytucjami zajmującymi się bezpieczeństwem na terenie województwa opolskiego, organizacja konkursów wiedzy i turniejów sportowych,
 • Studenckie Koło Naukowe „Fenix” – doskonalenie wiedzy i praktyka z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz postępowania w wypadku zagrożeń.