Bezpieczeństwo wewnętrzne

SPECJALNOŚCI:

 • kryminologia i kryminalistyka
 • ochrona i obrona społeczeństwa
 • penitencjarystyka i readaptacja społeczna
 • zarządzanie systemami bezpieczeństwa

FORMA STUDIÓW:

 • stacjonarne (dzienne)
 • stacjonarne (weekendowe): z realizacją zajęć kontaktowych w weekendy, wykłady w trybie on-line w dni powszednie w godzinach wieczornych
 • niestacjonarne (zaoczne)

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY:
licencjat

CZAS TRWANIA STUDIÓW:
6 semestrów (3 lata)

WYBRANE PRZEDMIOTY:
na specjalności kryminologia i kryminalistyka:

 • taktyka i technika kryminalistyczna
 • negocjacje policyjne i mediacje

na specjalności penitencjarystyka i readaptacja społeczna:

 • polski system penitencjarny
 • prawne podstawy resocjalizacji

na specjalności zarządzanie systemami bezpieczeństwa:

 • zarządzanie ryzykiem w systemach bezpieczeństwa
 • zarządzanie systemami bezpieczeństwa narodowego

PRAKTYKI:
łącznie 6 miesięcy praktyk (po I i II roku studiów w wydziałach zarządzania kryzysowego na szczeblu powiatowym i wojewódzkim, Straży Miejskiej, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Wojskowych Komendach Uzupełnień, Wojewódzkich Sztabach Wojskowych, Ministerstwie Obrony Narodowej, Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji)

SPECJALNOŚCI:

 • bezpieczeństwo społeczności lokalnych
 • służby i formacje ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego
 • zarządzanie w sytuacjach kryzysowych

FORMA STUDIÓW:

 • stacjonarne (dzienne)
 • stacjonarne (weekendowe)
 • niestacjonarne (zaoczne)

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY:
magister

CZAS TRWANIA STUDIÓW:
4 semestry (2 lata)

 • University of Security Management in Kosice, Słowacja
 • praca w administracji publicznej z ukierunkowaniem na służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa – Państwowa Straż Pożarna, Policja, Służba Więzienna itp.
 • zarządzanie bezpieczeństwem organizacji w sytuacjach kryzysowych

Przygotowujemy studentów do pracy w sektorze bezpieczeństwa, w tym w służbach mundurowych. Dysponujemy specjalistycznym laboratorium kryminalistyki oraz zarządzania kryzysowego.

dr hab. inż. Marek Zbigniew Kulisz, prof. ucz.
Dziekan Wydziału Nauk Społecznych

Opis kierunku

Oferta edukacyjna skierowana jest do wszystkich osób, które interesują się problematyką szeroko pojętego bezpieczeństwa i pragną w przyszłości zajmować się bezpieczeństwem zawodowo. Studiować mogą również wszyscy inni, którzy jeszcze wahają się nad wyborem swojej drogi życiowej i nie podjęli ostatecznej decyzji o wyborze kierunku studiów. Zdobyta wiedza jest interdyscyplinarna i pozwala na uzyskanie kompetencji z wielu dziedzin nauki i praktyki funkcjonowania współczesnego państwa, w tym szczególnie wiedzy o środowisku bezpieczeństwa współczesnego świata oraz o budowie i działaniu systemu bezpieczeństwa RP.

JAK UCZYMY?
Zajęcia prowadzą doświadczeni specjaliści z renomowanych ośrodków akademickich. Uczymy nie tylko teorii, lecz głównie umiejętności jej wykorzystania w praktyce – co powoduje, że nasi absolwenci mogą bezpośrednio po zakończeniu nauki podjąć pierwszą pracę w wyuczonej specjalności. Zajęcia prowadzone są przy wykorzystaniu metod i narzędzi stosowanych przez funkcjonariuszy pracujących na miejscach przestępstw (np. walizki kryminalistyczne).

CZEGO UCZYMY?
Na studiach I stopnia, po zdobyciu na pierwszym roku niezbędnej i podstawowej wiedzy ogólnej z zakresu polityki i strategii bezpieczeństwa państwa oraz systemów bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, student ma możliwość wyboru jednej z oferowanych specjalności:

 • kryminologia i kryminalistyka – przygotowanie absolwentów do pracy w służbach mundurowych, w tym szczególności w Policji, Służbie Więziennej, Wojsku oraz Straży Granicznej;
 • ochrona i obrona społeczeństwa - przygotowanie absolwentów w zakresie polityki bezpieczeństwa państwa oraz wyzwań dla bezpieczeństwa powszechnego, co stanowi fundament przetrwania społeczeństwa w sytuacjach szczególnych zagrożeń, w tym również zagrożeń militarnych;
 • penitencjarystyka i readaptacja społeczna – jako jedna z pierwszych w Polsce i pierwsza na Opolszczyźnie specjalizacja przygotowująca absolwentów do pracy w Służbie Więziennej;
 • zarządzanie systemami bezpieczeństwa – zarządzanie bezpieczeństwem i przeciwdziałanie

Na studiach II stopnia, po zdobyciu na pierwszym semestrze rozszerzonej wiedzy z zakresu polityki i strategii zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego, student ma możliwość wyboru jednej z oferowanych specjalności:

 • bezpieczeństwo społeczności lokalnych - przygotowanie absolwentów do przeciwdziałania współczesnym zagrożeniom społeczności lokalnych w ramach lokalnych strategii zapewnienia bezpieczeństwa, w tym budowania zachowań prospołecznych na rzecz bezpieczeństwa lokalnego;
 • służby i formacje ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego - przygotowanie absolwentów do pracy w służbach i formacjach ochronnych w procesie przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa wewnętrznego;
 • zarządzanie w sytuacjach kryzysowych - przygotowanie absolwentów do pracy w jednostkach administracji publicznej w działaniach kryzysowych, w tym kierowania tymi działaniami.

NIECH INNI CI ZAZDROSZCZĄ
Jak przystało na wyższą Uczelnię zawodową, w celu poszerzenia oferty edukacyjnej o doświadczenie praktyczne, WNoB nawiązał współpracę z Powiatową Komendą Policji, Powiatową Komendą Państwowej Straży Pożarnej, Starostwem Powiatowym w Nysie, Zakładem Karnym w Nysie oraz Sądem Rejonowym w Nysie.
Współpraca ta polega m.in. na:

 • prowadzeniu zajęć dydaktycznych przez funkcjonariuszy w zakresie praktycznych aspektów działalności Policji i Straży Pożarnej, wykorzystaniu bazy materiałowej oraz wyposażenia technicznego komendy w procesie nauczania,
 • współpracy w zakresie realizacji ćwiczeń Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
 • organizacji wizyt studyjnych.

WEJDŹ NA WYŻSZY POZIOM

 • Jednostka Związku Strzeleckiego „Strzelec” – rozwijanie wartości patriotycznych oraz wiedzy z zakresu bezpieczeństwa militarnego i podnoszenie sprawności fizycznej,
 • Studenckie Koło Naukowe BWN – współpraca z Policją, Strażą Pożarną, Strażą Miejską, Wojskiem Polskim i innymi instytucjami zajmującymi się bezpieczeństwem na terenie województwa opolskiego, organizacja konkursów wiedzy i turniejów sportowych,
 • Studenckie Koło Naukowe „Fenix” – doskonalenie wiedzy i praktyka z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz postępowania w wypadku zagrożeń.