Dietetyka

SPECJALNOŚCI:

 • dietetyka kliniczna
 • dietetyka sportowa
 • psychodietetyka

FORMA STUDIÓW:

 • stacjonarne (dzienne)
 • stacjonarne (weekendowe):
  • zajęcia teoretyczne (wykłady) w trybie on-line w dni powszednie w godzinach wieczornych
  • zajęcia praktyczne w trybie weekendowym, tj. sobota, niedziela.

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY:
licencjat

CZAS TRWANIA STUDIÓW:
6 semestrów (3 lata)

WYBRANE PRZEDMIOTY:

 • analiza i ocena jakości żywności
 • biochemia ogólna i żywności
 • farmakologia i farmakoterapia
 • higiena, toksykologia i bezpieczeństwo żywności
 • kliniczny zarys chorób
 • technologia żywności i potraw oraz towaroznawstwo

przedmioty na specjalności psychodietetyka:

 • psychologia odżywiania
 • motywacja i komunikacja w poradnictwie żywieniowym

przedmioty na specjalności dietetyka kliniczna:

 • zajęcia praktyczne z dietetyki
 • żywienie kliniczne

przedmioty na specjalności dietetyka sportowa:

 • żywienie w sporcie
 • suplementy diety i produkty spożywcze specjalnego przeznaczenia

PRAKTYKI:
łącznie 6 miesięcy praktyk (praktyka wakacyjna – po II i IV semestrze, praktyka śródroczna – w trakcie trwania III i VI semestru)

SPECJALNOŚCI:

 • dietetyka pediatryczna
 • dietetyka sportowa
 • psychodietetyka

FORMA STUDIÓW:

 • stacjonarne (dzienne)
 • niestacjonarne (zaoczne)

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY:
magister

CZAS TRWANIA STUDIÓW:
4 semestry (2 lata)

WYBRANE PRZEDMIOTY:

 • komunikacja interpersonalna
 • psychospołeczne aspekty odżywiania
 • psychodietetyka z treningiem umiejętności interpersonalnych
 • żywienie kobiet ciężarnych, karmiących i niemowląt
 • kuchnie świata
 • żywienie w różnych dyscyplinach sportowych
 • praca z pacjentem z zaburzeniami odżywiania
 • wpływ aktywności fizycznej na zdrowie
 • żywienie w rekreacji

PRAKTYKI:
łącznie 3 miesiące praktyk zawodowych (praktyka wakacyjna – po II semestrze, praktyka śródroczna – w trakcie trwania III i IV semestru)

 • POWER 3.5 – Program rozwoju PANS w Nysie etap II – doskonalenie jakości kształcenia (m.in. szkolenia certyfikowane, warsztaty, wyjazdy studyjne, zajęcia projektowe)
 • ERASMUS+ oferuje m.in. międzynarodową mobilność edukacyjną studentów oraz współpracę na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk
 • The Limassol College, Cypr
 • Klaipeda State College, Litwa
 • Universidade do Algarve, Portugalia
 • Slovak University of Agriculture in Nitra, Słowacja
 • Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Chorwacja
 • praca w zawodzie dietetyka w szpitalnych działach żywienia, żłobkach, przedszkolach, szkołach, sanatoriach, firmach cateringowych, ośrodkach sportowych, rekreacyjnych oraz rehabilitacyjnych, jak również hotelach i restauracjach
 • praca w poradniach dietetycznych i psychodietetycznych, chorób metabolicznych, psychologicznych, poradniach dietetycznych przy gabinetach kosmetycznych, ośrodkach SPA, gabinetach odnowy biologicznej, a także w placówkach sportowych – klinikach sportowych, fitness klubach, siłowniach
 • praca w firmach farmaceutycznych produkujących preparaty dla dzieci, dla sportowców, firmach produkujących żywność specjalnego przeznaczenia, wydziałach zdrowia samorządów terytorialnych, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, organizacjach konsumenckich oraz pożytku publicznego, firmach zajmujących się profilaktyką i edukacją żywieniową, instytutach badawczych oraz w instytucjach zajmujących się systemami zapewniania właściwej jakości żywności
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie poradnictwa dietetycznego

Dietetykę zaliczamy dziś do kierunków studiów z przyszłością. Specjaliści z tej dziedziny są poszukiwani, a zawód dietetyka stwarza szereg ciekawych możliwości rozwoju. I tak począwszy od rozwoju swoich pasji naukowych i kariery naukowej po zatrudnienie w placówkach ochrony zdrowia (szpitalach, poradniach), klubach fitness, klubach sportowych. Ciekawą możliwością jest własna działalność gospodarcza, czyli gabinet dietetyczny, oferujący kompetentne doradztwo żywieniowe. Potrzeby społeczeństwa w tej dziedzinie są ogromne zwłaszcza biorąc pod uwagę schorzenia spowodowane złą dietą, na które cierpi dziś ok. 12 mln Polaków.

prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Elżbieta Grochowska-Niedworok

Opis kierunku

Dietetyka jest nauką medyczną, która odnosi się do racjonalnego odżywiania człowieka zdrowego na wszystkich etapach jego rozwoju ontogenetycznego. Dietetyka zajmuje się także oceną wpływu choroby na stan odżywienia pacjenta oraz wpływu odżywiania na rezultat leczenia chorób, w myśl słów Hipokratesa „dieta jest lekiem, którego nie zastąpi żaden inny, sama zaś zastępuje wiele różnych lekarstw”. Profil kształcenia i dobór przedmiotów zapewniają studentom umiejętność praktycznego zastosowania nabytej wiedzy w szerokim spektrum zagadnień dietetycznych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na profilaktykę przewlekłych chorób niezakaźnych. Dietetyka to kierunek w PANS w Nysie kształcący studentów zgodnie z potrzebami rynku pracy. Zatem, jeżeli interesujesz się zdrowym odżywianiem i chcesz poznać tajniki dietetyki, to PANS w Nysie jest Uczelnią dla Ciebie.

JAK UCZYMY?
Zajęcia dydaktyczne prowadzi wysoko wyspecjalizowana kadra z krajowych i zagranicznych ośrodków akademickich. Pracownie wyposażone są w specjalistyczny sprzęt na miarę standardów europejskich, wśród których można wyróżnić:

 • pracownię technologii żywności, gdzie znajdują się stanowiska umożliwiające praktyczne sporządzanie zaplanowanych jadłospisów,
 • pracownię żywienia i dietetyki, gdzie znajdują się stanowiska komputerowe umożliwiające planowanie jadłospisów, obliczanie wartości odżywczej posiłków, interpretację wyników dotyczących oceny sposobu żywienia,
 • pracownię analiz i oceny jakości żywności/laboratorium chemiczne, gdzie odbywa się badanie właściwości i jakości produktów spożywczych,
 • pracownię antropometryczną, gdzie dokonuje się oceny stanu odżywienia różnych grup ludności.

CZEGO UCZYMY?
Koncepcja kształcenia na kierunku dietetyka opiera się na:

 • nauce posługiwania się wiedzą ogólną z zakresu nauk o zdrowiu oraz wiedzą szczegółową z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego;
 • nabyciu umiejętności planowania i realizowania kompleksowego postępowania obejmującego żywienie, aktywność fizyczną i styl życia ludzi zdrowych i chorych;
 • nauce definiowania i rozpoznawania problemów żywieniowych pacjentów i uwzględniania tych problemów w planowaniu odpowiedniego postępowania dietetycznego;
 • poznaniu podstaw psychologii i socjologii żywienia i uwzględnianiu ich w codziennej pracy zawodowej w rozwiązywaniu złożonych problemów zdrowotnych, socjalnych i rodzinnych;
 • nauce metod postępowania dietetycznego w przypadku osób o zróżnicowanej aktywności fizycznej;
 • przygotowaniu do pracy w poradniach dietetycznych i do współpracy z zespołem leczącym w zakresie planowania żywienia,
 • nauce obsługi nowoczesnych narzędzi i programów komputerowych wspomagających pracę dietetyka;
 • nabyciu umiejętności obsługi sprzętu stosowanego w ocenie stanu odżywienia;
 • przygotowaniu do systematycznego doskonalenia zawodowego, m.in. poprzez uczestnictwo w badaniach i projektach naukowych.

NIECH INNI CI ZAZDROSZCZĄ
Nasza Uczelnia posiada pracownię antropometryczną wyposażoną w specjalistyczny sprzęt do analizy składu ciała metodą bioimpedancji elektrycznej oraz sale komputerowe z nowoczesnym sprzętem i profesjonalnym oprogramowaniem ułatwiającym planowanie jadłospisów i ich ocenę. Ponadto ważnym elementem kształcenia są również liczne bezpłatne kursy i szkolenia dla studentów, takie jak kursy językowe, warsztaty i konferencje naukowe.

WEJDŹ NA WYŻSZY POZIOM
Studenckie Koło Naukowe Set Point Diet - jego głównym celem jest poszerzanie wiedzy i rozwijanie zainteresowań studentów w obszarze żywienia człowieka i dietetyki z naciskiem na doskonalenie umiejętności prowadzenia badań naukowych, a także polepszenie warsztatu pracy przy planowaniu i wdrażaniu projektów edukacji żywieniowej.
Studenckie Koło Naukowe Edukatorzy żywienia – jego głównym celem jest upowszechnianie wiedzy w zakresie prawidłowego żywienia poprzez prowadzenie szkoleń, warsztatów i doradztwa dotyczącego zasad racjonalnego żywienia dla dzieci i dorosłych, kształtowanie prozdrowotnych nawyków żywieniowych w celu poprawy stanu zdrowia, wyglądu i samopoczucia oraz profilaktykę chorób dietozależnych.