Pielęgniarstwo

FORMA STUDIÓW:

 • stacjonarne (dzienne)
 • stacjonarne (dzienne) z realizacją zajęć teoretycznych w czasie zjazdów weekendowych

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY:
licencjat pielęgniarstwa

CZAS TRWANIA STUDIÓW:
6 semestrów (3 lata)

WYBRANE PRZEDMIOTY:

 • chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne
 • farmakologia
 • mikrobiologia i parazytologia
 • pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne
 • podstawowa opieka zdrowotna
 • podstawy ratownictwa medycznego

PRAKTYKI:
30 tygodni, realizowane w oddziałach szpitalnych, w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej i w innych podmiotach leczniczych

FORMA STUDIÓW:

 • stacjonarne (dzienne)
 • stacjonarne (dzienne) z realizacją zajęć teoretycznych w czasie zjazdów weekendowych
 • niestacjonarne (zaoczne)

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY:
magister pielęgniarstwa

CZAS TRWANIA STUDIÓW:
4 semestry (2 lata)

WYBRANE PRZEDMIOTY:

 • dydaktyka medyczna
 • pielęgniarstwo epidemiologiczne
 • podstawy chirurgii plastycznej i medycyny estetycznej
 • pielęgniarstwo w perspektywie międzynarodowej
 • praktyka pielęgniarska oparta na dowodach naukowych
 • zarządzanie w pielęgniarstwie

PRAKTYKI:
3 miesiące, kształcenie praktyczne jest realizowane w specjalistycznych przedsiębiorstwach podmiotu leczniczego oraz placówkach oświatowo-wychowawczych

 • Tomas Bata University in Zlin, Czechy
 • Klaipeda State College, Litwa
 • Daugvapils Medical College, Łotwa
 • Nord University, Norwegia
 • Universidade do Algarve, Portugalia
 • Palacký University, Czechy
 • Saimaa University of Applied Sciences, Finlandia
 • podjęcie pracy w szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej i opiekuńczo-leczniczych, specjalistycznych poradniach, oddziałach ratownictwa medycznego, sanatoriach, uzdrowiskach, klinikach i katedrach wyższych uczelni medycznych, szkołach, instytucjach zarządzających ochroną zdrowia, zakładach opieki społecznej, wydziałach zdrowia instytucji samorządowych, ośrodkach promocji zdrowia, infrastrukturze funduszu ochrony zdrowia
 • po studiach licencjackich kontynuacja studiów drugiego stopnia w PANS w Nysie albo wybranej uczelni w kraju lub za granicą

Studia drugiego stopnia łączą przygotowanie zawodowe pielęgniarstwa z przygotowaniem w zakresie dydaktyki, pedagogiki, organizacji i zarządzania. Absolwenci są przygotowani do wykonywania zadań na stanowiskach nauczycielskich lub kierowniczych. Osoby kończące studia potrafią samodzielnie: organizować i nadzorować opiekę pielęgniarską, współpracować z członkami zespołu terapeutycznego w zakresie doskonalenia jakości sprawowanej opieki, prowadzić badania naukowe.

Kształcenie studentów pielęgniarstwa obejmuje nie tylko nauki przyrodnicze, wiedzę o organizmie człowieka i metodach leczenia, ale także umiejętności niesienia pomocy w trudnych sytuacjach życiowych i społecznych. Doceniają to pracodawcy w Polsce i za granicą.

prof. dr hab. n. med. Andrzej Brodziak

Opis kierunku

Na Wydziale Nauk Medycznych student nie jest anonimowy. Zajęcia praktyczne odbywają się w szpitalu niedaleko Uczelni, a studenci, poza nauką, mają czas na życie studenckie oraz wyjazdy zagraniczne, umożliwiające zdobycie nowych doświadczeń.
Jako nieliczni w Polsce uwzględniamy w programie studiów problemy starzejącego się społeczeństwa, stanowiące ogromne wyzwanie na całym świecie. Na naszym kierunku istnieje możliwość nauki języka migowego dla pielęgniarek, rozwoju kompetencji miękkich i specjalistycznych kompetencji pielęgniarskich np. z zakresu pielęgniarstwa operacyjnego.
Współpraca z renomowanymi uczelniami zagranicznymi zwiększa też możliwości zatrudnienia naszych absolwentów na terenie kraju i poza jego granicami. Kwalifikacje magistra pielęgniarstwa powszechnie uznawane w krajach Unii Europejskiej stanowią także przepustkę do ubiegania się i uzyskania wyższych stopni naukowych.

JAK UCZYMY?
Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę medyczną. Odbywają się w salach wykładowych, wyposażonych w nowoczesny sprzęt multimedialny i wzorowo przygotowanych pracowniach ćwiczeniowych. W czasie ćwiczeń studenci poznają zasady, techniki i procedury wykonywania zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych. W warunkach symulowanych (w pracowniach umiejętności pielęgniarskich wyposażonych w nowoczesne fantomy i trenażery) kształtowane są umiejętności praktyczne, a metodą przypadków studenci uczą się rozwiązywania problemów pielęgnacyjnych pacjenta zgodnie z obowiązującymi procedurami i standardami.
Zajęcia praktyczne odbywają się w placówkach służby zdrowia (oddziały szpitalne, przychodnie, żłobki) pod kierunkiem nauczycieli akademickich. Kształcenie praktyczne obejmuje również kształtowanie właściwej postawy zawodowej: poczucie odpowiedzialności za drugiego człowieka, empatii, sumienności oraz właściwej współpracy w zespole interdyscyplinarnym. Studenci, realizując kształcenie praktyczne, mają możliwość w tym samym czasie zdobywać wiedzę uczestnicząc na wykładach wirtualnych, które prezentowane są na platformie e-learningowej. W trakcie realizacji kierunkowych zajęć dydaktycznych mogą korzystać z licencji serwerowych systemu „Dokumentacja i wsparcie prac pielęgniarskich ADPIECare Dorothea” umożliwiającego dokumentowanie prac pielęgniarskich z wykorzystaniem międzynarodowych słowników ICNP.

CZEGO UCZYMY?
Student uzyskuje kwalifikacje zgodne ze standardami Unii Europejskiej w zakresie opieki pielęgniarskiej.

NIECH INNI CI ZAZDROSZCZĄ
Wydział Nauk Medycznych dysponuje wieloma specjalistycznymi pracowniami m.in. pracownią badań fizykalnych, pracownią anatomiczną, pracownią badań psychofizycznych, psychometrycznych i audiometrii. Na szczególną uwagę zasługują pracownie umiejętności pielęgniarskich stanowiące Centrum Symulacji Medycznej wyposażone w zaawansowane technologicznie symulatory pacjenta z możliwością sterowania parametrami fizjologicznymi. Fantomy posiadają m.in. funkcje imitujące tony serca, ciśnienie tętnicze, szmery płuc, odgłosy perystaltyki jelit, umożliwiają również wykonywanie wszystkich typów iniekcji oraz usuwanie szwów chirurgicznych. Przy ich użyciu można także nauczyć się licznych zabiegów pielęgnacyjnych, jak np. pielęgnacji tracheostomii, stopy cukrzycowej czy kikuta po amputacji. W pracowniach symulacji medycznej znajduje się również nowoczesny sprzęt medyczny oraz zainstalowany system audio-wideo do rejestracji sesji symulacyjnych. Prowadzenie kształcenia w tych warunkach z zastosowaniem odpowiednich metod i technik dydaktycznych polegających między innymi na odtwarzaniu określonej sytuacji klinicznej umożliwia studentom uzyskanie umiejętności praktycznych w szerokim zakresie. Studenci mają możliwości ćwiczenia przypadków skomplikowanych i rzadkich z wykorzystaniem wystandaryzowanych scenariuszy w kontrolowanych i powtarzalnych warunkach, co pozwala im na lepsze przygotowanie się do pracy z pacjentem.

WEJDŹ NA WYŻSZY POZIOM
Wolontariat w Hospicjum - studenci działają charytatywnie, wspierają i pomagają osobom przebywającym w hospicjum oraz ich rodzinom.
W ramach kierunku działa także Studenckie Koło Naukowe MEDIC. Celem koła jest organizacja prelekcji, pokazów i szkoleń z zakresu medycyny. Koło naukowe uczestniczy w badaniach naukowych dotyczących rozmaitych aspektów zdrowia, choroby oraz problematyki zawodowej. Koło współpracuje z Hospicjum w Nysie, ZOZ w Nysie, domami pomocy społecznej, z oddziałem Maltańskiej Służby Medycznej, szkołami oraz firmami farmaceutycznymi. Realizując nowy standard kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych zapraszamy na liczne kursy doskonalące.