Architektura

SPECJALNOŚCI:

 • architektura światła,
 • konserwacja i ochrona zabytków.

FORMA STUDIÓW:

 • stacjonarne (dzienne)
 • stacjonarne (weekendowe):
  • zajęcia teoretyczne (wykłady) w trybie dziennym, z uwzględnieniem metod i technik kształcenia na odległość w wymiarze 40% godzin,
  • zajęcia praktyczne (laboratoryjne, projektowe) w trybie weekendowym, tj. sobota, niedziela.

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY:
inżynier architekt

CZAS TRWANIA STUDIÓW:
8 semestrów (4 lata)

WYBRANE PRZEDMIOTY:

 • przedmioty kierunkowe,
  • budownictwo ogólne,
  • budynki zrównoważone ekologicznie,
  • geometria wykreślna,
  • historia oraz teoria architektury i urbanistyki,
  • konstrukcje budowlane,
  • malarstwo i rzeźba,
  • mieszkalnictwo jedno i wielorodzinne,
  • obiekty przemysłowe i magazynowe,
  • obiekty usług podstawowych,
  • projektowanie wnętrz,
  • rysunek architektoniczny i odręczny,
  • techniki komputerowego wspomagania projektowania,
  • zespoły zabudowy mieszkaniowej i usługowej,
  • zespoły zabudowy śródmiejskiej i centrotwórczej.
 • przedmioty na specjalności Architektura Światła:
  • iluminacja formy architektonicznej,
  • iluminacja obiektów w przestrzeni urbanistycznej,
  • wideoiluminacja obiektów architektonicznych,
 • przedmioty na specjalności Konserwacja i Ochrona Zabytków:
  • konserwacja obiektów architektonicznych,
  • naprawa i wzmacnianie obiektów budowlanych,
  • teoria i techniki konserwatorskie.

PRAKTYKI:
łącznie 6 miesięcy praktyk zawodowych:

 • plener rysunkowy - w trakcie 2 semestru (1 tydzień - 40h),
 • budowlana - po 2 semestrze (3 tygodnie),
 • inwentaryzacyjna - po 4 semestrze (2 tygodnie),
 • urbanistyczna - po 6 semestrze (3 tygodnie),
 • architektoniczna - w trakcie 7 semestru (15 tygodni).

SPECJALNOŚCI:

 • projektowanie zintegrowane

FORMA STUDIÓW:

 • stacjonarne (dzienne)
 • stacjonarne (weekendowe):
  • zajęcia teoretyczne (wykłady) w trybie dziennym, z uwzględnieniem metod i technik kształcenia na odległość w wymiarze 40% godzin,
  • zajęcia praktyczne (laboratoryjne, projektowe) w trybie weekendowym, tj. sobota, niedziela.

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY:
magister inżynier architekt

CZAS TRWANIA STUDIÓW:
3 semestry (1,5 roku)

WYBRANE PRZEDMIOTY:

 • budownictwo bioklimatyczne,
 • obiekty architektury monumentalnej,
 • ochrona i rewitalizacja zespołu urbanistycznego,
 • plan zagospodarowania przestrzennego województwa,
 • procesy rozwojowe miasta,
 • wielkoskalowe obiekty użyteczności publicznej,
 • współczesne konstrukcje obiektów wielkoskalowych.

PRAKTYKI:
łącznie 3 miesiące praktyk zawodowych:

 • architektoniczna - po 2 semestrze (4 tygodnie),
 • architektoniczna - w trakcie 3 semestru (8 tygodni).
 • POWER 3.5 - rozwój praktycznych kompetencji i kwalifikacji studentów PANS w Nysie wraz z dostosowaniem ich do potrzeb rynkowych (m.in.: szkolenia w zakresie komputerowego wspomagania projektowania AutoCAD, Revit Architecture, ArchiCAD, wyjazdy studyjne),
 • ERASMUS + oferuje m.in. międzynarodową mobilność edukacyjną studentów oraz współpracę na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk,
 • WARSZTATY MIĘDZYNARODOWE - intensywne zajęcia implementujące wiedzę i umiejętności projektowe w zadaniach praktycznych, np. "Rzeka jako przyjazna przestrzeń publiczna", "Warsztaty architektoniczne w Czarnogórze", itp.
 • HAWK Fachhochschule Hildesheim, Niemcy,
 • Brandenburg University of Technology Cottbus-Senftenberg, Niemcy,
 • Universidad Politecnica de Madrid, Hiszpania,
 • Universidade de Beira Interior, Covilha, Portugalia,
 • University of Calabria, Włochy.
 • praca w jednostkach gospodarczych oraz administracyjnych, których przedmiotem działalności jest programowanie, projektowanie oraz realizacja obiektów architektonicznych i zespołów urbanistycznych.

Architekturę warto studiować, bo daje bardzo szerokie możliwości w pracy zawodowej, ważna jest też wartość samozadowolenia z tej pracy. Architekt kształtuje otoczenie człowieka.

dr hab. inż. arch. Bogusław Szuba, prof. ucz.

Opis kierunku

Celem kształcenia na kierunku architektura jest przybliżenie i ostatecznie osiągnięcie ogólnej definicji, jaką jest „architektura”, a mianowicie dyscyplina organizująca i kształtująca przestrzeń w realnych formach, niezbędnych dla zaspokojenia materialnych, biologicznych, duchowych i użytkowych potrzeb człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

JAK UCZYMY?
Kształcenie opiera się na bezpośrednich kontaktach pomiędzy nauczycielem a studentem, na ugruntowanych już w historii edukacji związkach mistrz-uczeń. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, projektów, laboratoriów oraz seminariów. Studenci uczą się m.in. w pracowniach:

 • rysunku, malarstwa i rzeźby,
 • komputerowych - wyposażonych w oprogramowanie BIM, CAD i CAE,
 • wirtualizacji rzeczywistości - wyposażonej w specjalistyczne oprogramowanie wspomagające wirtualizację procesu projektowania, stacjonarną i mobilną głowicę do skanowania 3D obiektów i detali architektonicznych, stanowiska do wideoiluminacji form architektonicznych,
 • modelu architektonicznego - wyposażonej w sprzęt umożliwiający samodzielne opracowanie makiet obiektów architektonicznych (m.in.: frezarkę CNC, mini komorę lakierniczą wraz z zestawem sprężarek i aerografów, elektronarzędzia modelarskie do obróbki materiałów drewnopochodnych i tworzyw sztucznych),
 • laboratorium budownictwa ogólnego i materiałoznawstwa.

CZEGO UCZYMY?
Architektura to dyscyplina organizująca i kształtująca przestrzeń w realnych formach, niezbędnych dla zaspokojenia materialnych, biologicznych, duchowych i użytkowych potrzeb człowieka, z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych.
Absolwentowi studiów I-ego stopnia kierunku architektura zostaje nadany tytuł inżyniera architekta. Absolwent będzie przygotowany do pełnienia pomocniczych, niesamodzielnych działań twórczych w zakresie projektowania i realizacji budynków (do ubiegania się o uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w projektowaniu architektonicznym w Polsce wymagane jest ukończenie studiów II-ego stopnia).
Koncepcja kształcenia na kierunku architektura prowadzonego przez Wydział Nauk Technicznych PANS w Nysie opiera się na:

 • nauce tworzenia projektów architektonicznych i urbanistycznych spełniających wymogi współczesnego człowieka, jego oczekiwania bieżące, jak również ich zaspokojenie w przyszłości w granicach rozsądnego przewidywania potrzeb użytkowych, psychicznych i biologicznych,
 • spełnieniu na każdym etapie edukacji, począwszy od najprostszych form po obiekty o umiarkowanym stopniu komplikacji, wymogów estetycznych, funkcjonalnych i technicznych,
 • nauce teorii architektury i nauk pokrewnych, jak sztuka i technika tworzenia,
 • wpajaniu szacunku dla zachowanych dzieł architektonicznych minionych epok, jak również nauce rewitalizacji obiektów zabytkowych,
 • nauce planowania i budowy miast i siedlisk wiejskich, jak również procesów planowania przestrzennego,
 • wpajaniu etycznych wymogów zawodu, jakim jest architekt, tj. zawodu zaufania publicznego,
 • zrozumieniu zagadnień konstrukcyjnych związanych z procesem projektowania architektonicznego,
 • przyswajaniu zagadnień fizyki budowlanej i technologii, wykonawstwa oraz zagadnień energooszczędności i wykorzystania w szerokim zakresie odnawialnych źródeł energii,
 • nauce nowoczesnych metod projektowania, jakimi są elektroniczne narzędzia i programy komputerowego wspomagania projektowania CAD/CAE,
 • zrozumieniu w niezbędnym zakresie zagadnień związanych z ekonomiką, organizacją i zarządzaniem procesów inwestycyjnych,
 • nauce języków obcych, jak i procesów legislacyjnych, towarzyszących tworzeniu dzieł architektonicznych i urbanistycznych,
 • kreowaniu rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych, pozwalających człowiekowi na życie w symbiozie ze środowiskiem naturalnym,
 • kreowaniu architektury poprzez kształtowanie otoczenia przyjaznego człowiekowi, stosowaniu zasad ekologii, ochrony środowiska naturalnego, przywróceniu ekosystemów przyrodniczych oraz racjonalnego gospodarowania energią i zasobami materiałowymi.

NIECH INNI CI ZAZDROSZCZĄ
Ważnym elementem kształcenia są również liczne bezpłatne kursy i szkolenia dla studentów:

 • zajęcia dodatkowe z matematyki dla studentów i roku studiów dziennych,
 • kursy językowe,
 • międzynarodowe warsztaty i konferencje.

WEJDŹ NA WYŻSZY POZIOM
Na Wydziale działają koła naukowe:

 • Studenckie Koło Naukowe Compages, którego celem jest m.in. rozwijanie umiejętności w zakresie budownictwa ogólnego, konstrukcji budowlanych oraz fizyki budowli, przez realizację konkretnych zadań praktycznych,
 • Studenckie Koło Naukowe NOIR, którego celem jest rozwój wyobraźni przestrzennej i percepcji wizualnej oraz umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi,
 • Studenckie Koło Naukowe ReNova, którego celem jest poszerzanie wiedzy z zakresu konserwacji i ochrony zabytków.