Filologia germańska

SPECJALIZACJA:

 • nauczyciel języka niemieckiego z modułem: język mniejszości narodowej i multimedia w nauczaniu języka niemieckiego
 • tłumaczenia w biznesie – język niemiecki

Jako jedyna uczelnia w Polsce przygotowujemy do nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej. Realizujemy również tłumaczeniowe studia dualne przy współpracy z przedsiębiorstwami usług nowoczesnych i sektora produkcji.

FORMA STUDIÓW:

 • stacjonarne (dzienne)
 • stacjonarne (weekendowe) z realizacją zajęć kontaktowych w weekendy, wykłady i seminaria w trybie on-line w dni powszednie w godzinach wieczornych

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY:
licencjat

CZAS TRWANIA STUDIÓW:
6 semestrów (3 lata)

WYBRANE PRZEDMIOTY:
na specjalizacji nauczycielskiej:

 • techniki pracy w szkole z wykorzystaniem narzędzi Web 2.0
 • platformy e-learningowe w nauczaniu języków obcych
 • nauczanie projektowe i szkolna wymiana międzynarodowa
 • język niemiecki jako język mniejszości narodowej
 • drugi język obcy: angielski lub hiszpański

na specjalizacji tłumaczeniowej:

 • korespondencja handlowa w języku niemieckim
 • niemiecki - język prawa i biznesu
 • komunikacja interkulturowa
 • tłumaczenia konsekutywne, symultaniczne i pisemne
 • warsztat i kompetencje tłumacza przysięgłego
 • nowoczesne technologie w tłumaczeniach
 • przedsiębiorczość, zarządzanie i organizacja biznesu
 • drugi język obcy: angielski lub hiszpański

PRAKTYKI:
łącznie 6 miesięcy praktyk

*po uzyskaniu zgody MNiSW


SPECJALNOŚĆ

 • translatoryka praktyczna

FORMA STUDIÓW

 • stacjonarne (dzienne/wieczorowe)

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY
magister

CZAS TRWANIA STUDIÓW
4 semestry (2 lata)

 • Pädagogische Hochschule Klagenfurt, Austria
 • Otto-Friedrich-Universität Bamberg, Niemcy
 • Universität Kassel, Niemcy
 • praca w szkołach, przedszkolach i instytucjach prowadzących kursy językowe
 • zatrudnienie w mediach, wydawnictwach, placówkach kulturalno-oświatowych, jednostkach samorządowych, instytucjach związanych ze współpracą międzynarodową i innych, gdzie wymagana jest biegła znajomość języka niemieckiego i znajomość realiów krajów niemieckojęzycznych
 • praca w instytucjach regionalnych i branży turystycznej i w sektorze gospodarczym, zwłaszcza w firmach niemieckich w kraju i za granicą
 • praca tłumacza w różnych sektorach
 • kontynuacja studiów na poziomie magisterskim w kraju lub za granicą na kierunkach humanistycznych, takich jak np.: filologia (filologia germańska, język biznesu, lingwistyka stosowana), dziennikarstwo i komunikacja społeczna, pedagogika, politologia, filozofia, europeistyka, stosunki międzynarodowe, zarządzanie, ekonomia, turystyka i rekreacja oraz inne

Wszechstronne wykształcenie filologiczne, obejmujące nie tylko język z jego gramatyką, ale też literaturę niemiecką, wiedzę o kulturze i historii. Studenci poznają zasady komunikacji interkulturowej, uczą się elementów przekładu, zdobywają pogłębioną wiedzę o regionie, zapoznają się z najnowszą technologią. Co jednak najważniejsze: każdy student w ramach unijnego programu „Erasmus” wyjeżdża na studia do jednej z licznych uczelni europejskich, które podpisały z nami umowę.

prof. dr hab. Wojciech Kunicki

Opis kierunku

Silna pozycja gospodarcza Niemiec w świecie sprawia, że znajomość języka niemieckiego to dzisiaj klucz do sukcesu. Nie tylko niemieccy pracodawcy, ale również inne firmy, posiadające sieć międzynarodowych kontaktów, chętnie zatrudniają osoby ze znajomością tego języka. Studia na filologii germańskiej w Nysie pozwalają nie tylko na zdobycie wysokich kompetencji językowych, lecz przede wszystkim dają konkretne przygotowanie zawodowe w ramach dwóch specjalizacji: nauczycielskiej oraz tłumaczeniowej w zakresie języka biznesu.
Studenci otrzymują praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu, m.in. certyfikowane szkolenia z zakresu obsługi programów komputerowych wspomagających tłumaczenia memoQ (Kilgray Translation Technologies) i praktyki przygotowujące do zawodu nauczyciela realizowane w Niemczech i Austrii.

JAK UCZYMY?
Nowością na filologii germańskiej w Nysie jest przejście na praktyczny profil nauczania. Oznacza to:

 • jeszcze więcej zajęć praktycznych,
 • szerszy wachlarz możliwości praktyk, m.in. w partnerskich instytucjach zagranicznych,
 • intensywne kształcenie językowe od pierwszego semestru (również w grupach dla początkujących).

Uczymy z zastosowaniem nowoczesnych technologii: laboratorium językowego oraz programów komputerowych wspomagających tłumaczenie. Stosujemy konwencjonalne i mniej konwencjonalne metody nauczania: projekty studenckie, podróże dydaktyczne, zajęcia w terenie.
Nasza kadra to praktycy - wykładowcy ze znaczącym dorobkiem naukowym i doświadczeniem jako:

 • tłumacze przysięgli,
 • egzaminatorzy językowi Instytutu Goethego i TELC,
 • teacher-trenerzy.

CZEGO UCZYMY?

 • praktycznych kompetencji językowych w zakresie: pisania, mówienia, rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstów, poprawnej wymowy,
 • przedmiotów przygotowujących do wykonywania zawodu w ramach poszczególnych specjalizacji,
 • ogólnych kompetencji filologicznych, kreatywności, umiejętności interpersonalnych, posługiwania się nowoczesnymi technologiami,
 • konwencjonalnych i niekonwencjonalnych metod nauczania języka obcego,
 • treści i umiejętności wymaganych na egzaminie kwalifikującym do zawodu tłumacza przysięgłego.

NIECH INNI CI ZAZDROSZCZĄ
Studia w Nysie dają szeroki wachlarz możliwości:

 • semestralne lub roczne pobyty na uczelniach partnerskich za granicą finansowane z programu Erasmus+. Szansę na wyjazd ma każdy student, gdyż liczba miejsc na uczelniach partnerskich jest wystarczająca,
 • praktyki nauczycielskie polegające na prowadzeniu zajęć z języka niemieckiego w różnych krajach Unii Europejskiej finansowane z programu Erasmus+,
 • praktyki w instytucjach partnerskich w Niemczech (archiwach, bibliotekach, szkołach, urzędach),
 • stypendia DAAD (Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej) na miesięczne kursy języka niemieckiego na uniwersytetach niemieckich,
 • należymy do międzynarodowego konsorcjum Mehrsprachigkeit als Chance zrzeszającego uczelnie z Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Belgii i Finlandii,
 • jako jedyna uczelnia w Polsce przygotowujemy do nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości.

WEJDŹ NA WYŻSZY POZIOM
W ramach kierunku działa Studenckie Koło Naukowe Germanistów.