Ratownictwo medyczne

FORMA STUDIÓW:

 • stacjonarne (dzienne)
 • stacjonarne (dzienne) z realizacją zajęć praktycznych w czasie zjazdów weekendowych

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY:
licencjat

CZAS TRWANIA STUDIÓW:
6 semestrów (3 lata)

WYBRANE PRZEDMIOTY:

 • anatomia i fizjologia
 • biologia i mikrobiologia
 • chirurgia
 • choroby wewnętrzne
 • farmakologia
 • medycyna ratunkowa
 • intensywna terapia
 • ratownictwo medyczne
 • medycyna katastrof
 • medycyna sądowa
 • medyczne czynności ratunkowe
 • neurologia
 • ekonomia i zarządzanie w ochronie zdrowia
 • patofizjologia
 • pediatria
 • położnictwo i ginekologia
 • psychiatria
 • toksykologia
 • traumatologia narządu ruchu

PRAKTYKI:
łącznie 6 miesięcy praktyk realizowanych w czasie wakacji jak i śródroczna: Zespół ratownictwa medycznego; Szpitalny oddział ratunkowy; Oddział anestezjologii i intensywnej terapii; Oddział chirurgii; Oddział ortopedyczno-urazowy; Oddział chorób wewnętrznych; Oddział neurologii; Oddział kardiologii; Oddział pediatrii

 • Medical University Plovdiv, Bułgaria
 • University of South Bohemia in České Budejovice, Czechy
 • Saimaa University of Applied Sciences, Finlandia
 • The Catholic University in Ruzomberok, Słowacja
 • Cankiri Karatekin University, Turcja
 • podjęcie pracy jako ratownik medyczny w ramach Zintegrowanego Systemu Ratownictwa Medycznego w Polsce lub za granicą w podstawowych i specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego, w szpitalnych oddziałach ratunkowych, specjalistycznych służbach ratowniczych oraz ośrodkach nauczających, w Centrum Powiadamiania Ratunko- wego szczebla powiatowego i regionalnego
 • praca w powiatowych i wojewódzkich zespołach do spraw opracowania regionalnych planów zabezpieczenia kryzysowego, w strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
 • praca w charakterze instruktora pierwszej pomocy w szkołach, jednostkach Straży Pożarnej, służbach ratowniczych i zakładach pracy o dużym ryzyku wypadkowości, w służbach zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładach przemysłowych oraz w charakterze koordynatora medyczne- go przy zabezpieczeniu imprez masowych
 • kontynuacja studiów drugiego stopnia w wybranej uczelni w kraju lub za granicą

W naszej Uczelni już od 2002 roku kształcimy ratowników medycznych na poziomie licencjatu. Absolwenci kierunku ratownictwo medyczne są wysoko oceniani przez pracodawców w Polsce za kompetencje i umiejętność prowadzenia działań ratunkowych w każdych warunkach.

prof. dr hab. n. med. Krystyn Sosada

Opis kierunku

Ratownik medyczny jest kluczową postacią w systemie zintegrowanego ratownictwa medycznego w Polsce. Jego kwalifikacje są powszechnie uznawane w krajach Unii Europejskiej. Zadania z zakresu ratowania osób w stanie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia realizuje samodzielnie lub współdziała na zasadach partnerstwa z lekarzem przy ratowaniu osób w stanie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia.
Celem kształcenia na kierunku ratownictwo medyczne jest wyszkolenie kadry ratowników medycznych mających wiedzę, umiejętności i kompetencje umożliwiające podjęcie medycznych czynności ratunkowych w warunkach przedszpitalnych i w szpitalnym oddziale ratunkowym.

JAK UCZYMY?
Uczelnia dysponuje nowoczesnym sprzętem wykorzystywanym podczas zajęć, takim jak: sprzęt multimedialny, sprzęt do nauki medycznych czynności ratunkowych - fantomy dorosłych, dzieci, niemowląt, noworodków, sprzęt do nauki zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych - defibrylatory, do udrożnienia dróg oddechowych, wentylacji mechanicznej, zabezpieczania wkłuć dożylnych i doszpi- kowych, zaopatrywania urazów i innych.
Zajęcia są prowadzone w salach wykładowych, ćwiczeniowych, w pracowniach symulacyjnych, w karetce, w szpitalu, plenerze.

CZEGO UCZYMY?
Ratownik medyczny rozpoznaje stany nagłego zagrożenia zdrowotnego, prawidłowo interpretuje za pomocą monitora lub EKG mechanizmy zatrzymania krążenia, wykonuje defibrylację, wykonuje badanie EKG, monitoruje czynności układu oddechowego i układu krwionośnego, prowadzi podstawowe i zaawansowane techniki RKO u osób dorosłych, dzieci, niemowlaków oraz noworodków, wykonuje intubację dotchawiczną, kaniulację żył obwodowych oraz żyły szyjnej zewnętrznej, podaje leki drogą dożylną, doszpikową, dotchawiczą, domięśniową, podskórną oraz wziewną, wykonuje cewnikowanie pęcherza moczowego, zabezpiecza ranę chirurgicznie, wykonuje dekompresję odmy opłucnowej prężnej potwierdzonej badaniem fizykalnym.
Na Wydziale Nauk Medycznych podejmowane są praktyczne działania, niejednokrotnie wychodzące poza ramy tzw. nauczania akademickiego: organizowane są zawody w ratownictwie medycznym, imprezy integracyjne. Studenci współpracują ze służbami państwowymi, angażując się w zabezpieczenia imprez masowych, kształtując w ten sposób postawy i nawyki, które w systemie ratownictwa medycznego są bazowe i powinny być spontaniczne. Uczelnia motywuje i wspiera prowadzenie działalności edukacyjnej przez studentów, a także stwarza możliwość kształcenia na terenie UE i Turcji.

NIECH INNI CI ZAZDROSZCZĄ
Od kilku lat realizowane są programy pozwalające na odbycie serii kursów, po ukończeniu których student zdobędzie uprawnienia znacznie ułatwiające mu znalezienie pracy w zawodzie ratownika medycznego. Np. kurs na ratownika wodnego (przy współpracy z WOPR Nysa), który składa się z trzech etapów ? ratownik wodny, sternik motorowodny i kwalifikowana pierwsza pomoc. Po jego ukończeniu kursanci (jeszcze jako studenci) mogą od razu podjąć pracę ratownika na różnych akwenach. Studentom proponujemy odbycie kursu uprawniającego do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych. Warto zaznaczyć, że obecnie kurs taki muszą odpłatnie odbyć wszyscy kierowcy ? ratownicy medyczni zatrudnieni w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego. Absolwent legitymujący się takimi uprawnieniami będzie miał o wiele większe szanse na zdobycie pracy w ambulansie systemowym.

WEJDŹ NA WYŻSZY POZIOM
W ramach kierunku działa Studenckie Koło Naukowe Medycyny Ratunkowej COR. Celem koła jest pogłębianie wiadomości z zakresu medycyny, szkolenie indywidualne studentów, wyjazdy do ośrodków klinicznych w kraju i za granicą, udział członków w opracowaniu i prezentacji prac naukowych, udział w sympozjach, seminariach i konferencjach naukowych.